Montag, 8. September 2008

Wo de Nordseewellen

Wo de Nordseewellen


Wo de Nordseewellen trecken an den Strand,
Wo de geelen Blöme bleuhn int gröne Land,
Wo de Möwen schrieen schrill int Stormgebrus,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.

Keine Kommentare: